அனர்த்த நிவாரணப்பணி – கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை

பொதுவாக அனர்த்தங்களின் பின்னரான மனிதாபிமான நடைமுறை பொது மக்களினது பாதுகாப்பு, உணவு, நீர், சுகாதாரம், இருப்பிடம் என்பவற்றிற்கான அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்தல், சாதாரண வாழ்க்கைக்கு திரும்புதல் மற்றும் வாழ்வாதாரம்

Washed away

Every part of Sri Lanka is at least exposed to one of the natural disasters, be it a flood, landslide, cyclone, Tsunami, and if not to drought. In the recent past, there is a trend of increasing number of flood and landslide disaster events and their severity with the time. In Sri Lanka, the...