சமூக நல்லிணக்கமும் ஊடகங்களின் வகிபாகமும் எனும் தலைப்பில் வியூகம் நாடாத்திய நிகழ்வில்

#வியூகம் ஊடக வலையமைப்பு நடாத்தும்சமூக நல்லிணக்கமும், ஊடகங்களின் பங்களிப்பும்இப்தார் நிகழ்வு…அதிகம் பகிருங்கள்

Posted by வியூகம் TV on Sunday, May 26, 2019