வியூகத்தின் 3வது ஆண்டு நினைவு மலர் வெளியீடும் சஜாவின் ஆசிச்செய்தியும்

நவீன தொழில்நுட்ப உலகில் சமூக வலைத்தளங்களின் வகிபாகம் தனிமனிதனிதும் சமூகங்களினதும் வாழ்வில் தவிர்க்கமுடியாத தொடர்பாடல் சாதனமாக மாறியுள்ளது. இந்த யுகத்தில் வியூகம் குழுமத்தின் வரவு கிழக்கிலைங்கையில் மட்டுமல்ல முழு தேசத்தினதும் சமூக ஊடக வரலாற்றில் பதியப்பட வேண்டிய ஓரு செயற்பாடாகும். பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கிடையிலான தொடர்பாடல் தளமாக 2004ல் உருவான பேஸ்புக் பாடசாலை மாணவர்கள் மற்றும் வர்த்தக நிறுவனங்களின் தொடர்பாடல் தளமாக விரிவடைந்து 2011 அளவில் 350 மில்லியன் பாவனையாளர்கள் கைத்தொலைபேசியினூடக பேஸ்புக் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களுள்...

IRDR Young Scientists Publication: An inclusive and adaptive framework for measuring social resilience to disasters

Posted by IRDR IPO – May 29, 2018 – 2018 News, News, YSP activities A.M. Aslam Saja, one of IRDR young scientists, recently pulished “An inclusive and adaptive framework” in the International Journal of Disaster Risk Reduction with his colleagues. Resilience is a multifaceted phenomenon, and approaches to measure resilience across disciplines have produced wide-ranging methods. This paper presents an inclusive and adaptive...

Inter-faith forum by HRC and CSOs

Saja attended a forum on Reconciliation and Prevention of Conflict on 19th April 2018, organised by Human Rights Commission – Regional Office Kalmunai and AHAM, a local NGO based in Trincomalee. Saja participated as one of the representative of Inter Religious Federation of Ampara District (IRFAD).

Saja delivered a talk on “Rise of Robotics” for school students

12.04.2018 By Admin. Eng. Aslam Saja today delivered a talk on “The need of robotics lessons in schools” at the Robotics workshop for beginners organized under the theme “Rise of Robotics”. இலங்கை மருத்துவ மற்றும் பொறியியல் பீட பல்கலைக்கழக மாணவ அமைப்பான Renaissance through science    இனால் அண்மையில் முதலாவது Rise of robots எனும் ரொபொட்ஸ் அடிப்படை தொழில்நுட்ப ஒரு நாள்...